Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Przegląd Filozoficzno-Literacki?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowywania tekstów

do druku w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”


Objętość tekstu – do 40 tys. znaków ze spacjami dla artykułów. (Nie dotyczy tekstów literackich). W uzasadnionych wypadkach przyjmujemy prace obszerniejsze.

 

Krój i wielkość czcionki, odstęp między wierszami – Garamond, tekst grecki: Unicode (New Athena Unicode); tekst główny: 11, cytaty: 10, przypisy: 9; odstęp: 1,0 pkt.

 

Szerokość strony – 13.

Akapit: wcięcie 0,75 jednakowe dla tekstu głównego i cytatów. Cytaty dociągnięte do końca prawej strony. Jeśli w tekście cytowanym więcej niż jeden akapit, kolejny akapit też zaczyna się od wcięcia 0,75.

Wcięcie w przypisie: 0,5.

 

Nazwisko autora – kursywą.

Pod nazwiskiem nie podajemy afiliacji instytucjonalnej (znajdzie się ona w notach o autorach).

 

Tytuł tekstu – pogrubiony, bez kursywy; wielkość: 11.

Tytuł rozdziału – cyfra arabska z kropką pogrubioną, tekst tytułu rozdziału kursywą; wielkość: 11.

Rozdział bez tytułu – cyfra rzymska.

 

Terminy obce, cytaty łacińskie, tytuły tekstów pojawiających się w artykule zapisane kursywą.

Cytaty w językach nowożytnych zapisane czcionką prostą.

 

Numer strony na dole po prawej, czcionka Garamond 10.

 

Imiona w tekście głównym w pełnym brzmieniu, gdy występują po raz pierwszy.

Nie jest konieczne pełne imię tłumacza w przypisie, można pozostać przy pierwszej literze imienia.

Wielokropek jako jeden znak (uzyskiwany poprzez Alt Gr + .).

 

Format przypisów: przypisy dolne.

Numer przypisu występujący na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie). W środku zdania, jeśli występuje przy przecinku – numer przypisu przed przecinkiem.

 

 

Odnośniki do literatury w przypisach według wzoru:

 

Książki

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i przedmową opatrzył Z. Żabicki, przedmowę do drugiego wydania napisał M.P. Markowski, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

V.S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, przeł. Anna i Marek Binderowie, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 268.

 

Artykuły

W. Benjamin, Zadanie tłumacza, przeł. K. Ligota, „Literatura na Świecie” 1974, nr 12, s. 296-309.

L. Boltzmann, O rozwoju metod fizyki teoretycznej w nowszych czasach, przeł. F. Tomaszewski, „Wszechświat” 1900, t. XIX, nr 26, 27 i 28.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

P. Clark, Atomism versus thermodynamics, w: Method and Appraisal in the Physical Sciences, red. C. Howson, Cambridge University Press, Cambridge 1976, s. 41-106.

 

Strona internetowa bez podkreślenia, czarna czcionka, w nawiasie data dostępu.

Np. <http://www.staff.amu.edu.pl/~skfu/?page_id=318> (dostęp: 02.04.2014).

 

Skrót do cytowania – Cyt. za:

Skróty łacińskie: op. cit., ibidemidemeadem – kursywa. W nawiasie po tekście i przed kropką skrót pisany małą literą, na początku przypisu wielką.

 

Dzieło powtórnie cytowane wymienione z tytułu. W wypadku długiego tytułu może być skrót, pierwsza część tytułu i wielokropek. Jeśli nie podano na końcu stron, zaznaczamy: op. cit. Jeśli strony podane, wtedy bez op. cit.

Np. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona…, s. 265-266.

 

Ibidem – gdy publikacja cytowana w poprzedzającym przypisie.

 

Brak spacji pomiędzy pierwszymi literami imion; t. zamiast tom; cz. zamiast część; cyfra rzymska w wypadku tomów, roczników.

Krótka kreska dla zakresu stron, np. s. 550-557.

 

Prosimy o załączenie abstraktów w języku polskim i angielskim (każdy ok. 1000 znaków ze spacjami) oraz noty o autorze (w języku polskim, 500-1000 znaków).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Artykuł nie był wcześniej opublikowany i jest moją oryginalną pracą naukową.

  2. Nie został złożony do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) lub informacje o jego wcześniejszej publikacji zostałe przekazane redakcji.
  3. Plik jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  4. Tekst stosuje się do Zaleceń dla autorów, opublikowanych w sekcji „O czasopiśmie”.
  5. W przypadku tekstu przekazywanego do recencji zastosowano się do instrukcji podanych w dokumencie Przygotowanie do recenzji.
 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy poczty elektronicznej podawane na stronie tego czasopisma będą używane wyłącznie do celów funkcjonowania czasopisma i nie zostaną udostępnione w żadnym innym celu ani żadnemu innemu podmiotowi.